دکتر محمد نعیمی


 

دکتر محمد نعیمی• عضو و همکار آکادمی جراحان گوش وحلق وبینی وسر وگردن آمریکا 

• عضو جراحان پلاستیک صورت آمریکا

• عضو انجمن جراحان پلاستیک صورت اروپا

• عضو آکادمی جراحان پلاستیک اروپا

• عضو انجمن جراحان گوش وحلق وبینی ایران

• عضو انجمن جراحان ایران

• عضو  اصلی مرکز تحقيقات گوش وحلق وبيني دانشگاه علوم پزشکی مشهد

• عضو هیئت تحریریه مجله گوش وحلق وبینی وسر وگردن ایران

 • عضو انجمن جراحان ليزر ايران ارائه پایان نامه های مختلف

• چاپ وتالیف دوکتاب در زمینه پزشکی با عنوان دیاگرامهای تشخیصی در گوش وحلق وبینی و سرطانهای کودکان ونوجوانان  

• تالیف وچاپ 45 عنوان مقاله علمی وتخصصی در ژورنالهای خارجی و داخلی

گذراندن دوره های تخصصی داخلی و بین المللی